Xom Manga


Xóm Manga bao gồm

Dịch giả Tiếng Anh: Vịt Duck

Dịch giả Tiếng Nhật: Vịt Duck đang ứng tuyển nhưng còn lâu mới vô

Editor: Vịt Duck

Typesetter: Vịt Duck

Quality checker: Vịt Duck

Nhóm trưởng: Vịt Duck

Các thành viên còn lại (những người rảnh mới làm): Vịt Duck

Tên đăng nhập Chức vụ
Có 18 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Ningyo Rhapsody 1 11321 11
4. Shikaku 1 9253 9
6. Rabuka 1 5685 2
7. Kamiya 2 20307 24
11. Sayonara Eri 1 49324 40
13. Sasurai Emanon 39 89642 102
16. Freesia 86 218226 150
18. 4DE 104 157960 155
1